LOVE FOR JERSLEV-STERUP IDRÆTSFORENINGS VENNER
STARTET DEN 1. APRIL 1969
 
§ 1.             Foreningens navn er Jerslev-Sterup Idrætsforenings Venner.
§ 2.             Foreningens formål er at støtte og virke for idrætten og hjælpe fortrinsvis de små i Jerslev-Sterup Idrætsforening (JSI).
§ 3.             Alle, der er interesseret i idræt, kan optages som medlemmer i foreningen. Medlemmer i JSI og deres husstand er automatisk medlem af
                   foreningen.
§ 4.             Medlemskab af foreningen er gratis.
§ 5.             Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt uden for JSI, som vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 3-4 afgår. 1-2 suppleanter og 2
                   regnskabskontrollanter, som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og kasserer.
§ 6.             Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 7.             Generalforsamlingen er højeste myndighed. Paragraf-ændringer skal vedtages på generalforsamlingen.
§ 8.             Generalforsamlingen holdes hvert år i februar eller marts måned. Den skal indvarsles senest 8 dage før. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
                   hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
                   Generalforsamlingens punkter er følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter og regnskabskontrollanter.
  6. Eventuelt.
§ 9.             Medlemmer af foreningen har stemmeret på JSI’s generalforsamling og omvendt.
§ 10.           Til foreningens opløsning kræves mindst 90 % af de fremmødte medlemmers stemmer. Ved anden generalforsamling almindeligt flertal.
§ 11.           Ved opløsning af foreningen, tilfalder eventuelle formue JSI.
 
Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen, afholdt d.28.februar 2019 i klubhuset, Anlægsvej, Jerslev
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | Tlf.: 98 831349 klubhus. CVR nr. 32231144, fodbold CVR nr. 63978868