Jerslev-Sterup Idrætsforening

Vedtægter for Jerslev-Sterup Idrætsforening


Foreningens navn er Jerslev-Sterup Idrætsforening (JSI).
Sammenlagt i 1970 af Jerslev Idrætsforening, stiftet i 1931 og Sterup Idrætsforening, stiftet 1947.
Hjemmehørende i Brønderslev Kommune.
Dragter:
Fodboldafdelingen – gule trøjer.
Øvrige hold – hvad der kræves for deres idrætsudøvelse.

§1A

Formål:

Foreningen har til formål at udbrede interessen for idræt ved at foranstalte træning og deltage i turneringer og stævner.
Foreningen skal i øvrigt gennem et aktivt klubliv give medlemmerne mulighed for udvikling, oplysning og kammeratligt samvær.

§2

Hovedbestyrelsen bestemmer hvilke idræts- og fritidsgrene man vil optage i foreningen.

§3

Stk. 1

Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til træner eller afdeling – afdelingen afgør optagelsen.

Stk. 2
Udmeldelse kan, når som helst, ske ved henvendelse til afdelingskassereren, men den udmeldte skal betale evt. skyldig restance eller anden skyld til afdelingen for at få sit udmeldelseskort.

§4
Foreningen består af både aktive og passive medlemmer.

§5
De aktive medlemmer betaler et kontingent, som nærmere fastsættes af afdelingerne.

§6

Stk. 1

Afdelingerne er berettiget til at udelukke et medlem af afdelingen, når vedkommende gør sig skyldig i groft brud på, hvad der må betegnes som almindelig god opførsel.

Stk. 2
Afgørelsen kan indankes for foreningens generalforsamling eller for et af hovedorganisationens amatør- og ordensudvalg.

§7

Stk. 1
Forretningsudvalget udfører for hovedbestyrelsen den koordinerende ledelsesopgave, varetager det daglige arbejde med kontakt til afdelinger og stående udvalg, forbereder møder til hovedbestyrelsen og effektuerer hovedbestyrelsens vedtagelser, og er således bemyndiget til at forpligte JSI i alle forhold. Vedr. lån, se §7 stk. 6.

Stk. 1A
Forretningsudvalget består af 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der er 2 på valg hvert år. Udgår et medlem af forretningsudvalget inden generalforsamlingsperioden, indtræder suppleanten i dennes periode.

Stk. 2
Forretningsudvalget + en repræsentant for hver af foreningens afdelinger konstituerer sig selv som bestyrelsens hovedbestyrelse.
Forretningsudvalget besætter de 4 poster: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Afdelingsrepræsentanterne har stemmeret.

Stk. 3
De valgte repræsentanter fra afdelingerne indkaldes skriftligt med dagsorden til alle hovedbestyrelsesmøder med 8 dages varsel af formanden. I særlige tilfælde kan der indkaldes til møder med 1 dags varsel per telefon. De valgte repræsentanter eller stedfortrædere fra afdelingerne har mødepligt, hvis der for deres afdeling er sager på dagsordenen.

Stk. 4
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 forretningsudvalgsmedlemmer er til stede. Afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvis skriftlig afstemning ønskes, skal dette respekteres.

Stk. 5
I tilfælde af lovlig hindring, sygdom eller lign., kan der sendes en stedfortræder eller man kan fremsende skriftlig mening.

Stk. 6
Evt. optagelse af lån i foreningens aktiver kan kun foretages efter forudgående vedtagelse på generalforsamlingen.

Stk. 7
JSI’s afdelinger og medlemmer er forpligtet til at overholde JSI’s vedtægter. JSI er desuden tilsluttet hovedorganisationerne med tilhørende specialforbund, med de dertil hørende vedtægter.

§8

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig, når den er indvarslet rettidigt.

Stk. 2
Der afholdes generalforsamling hvert år i februar eller marts måned.

Stk. 3
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, og som på forlangende kan fremvise gyldig kvittering. Stemmeret har tillige medlemmer af støtteforeningen, der dog skal være fyldt 18 år.

Stk. 4
Valgbare er de i stk. 3 nævnte medlemmer over 18 år.
Intet medlem kan indvælges i bestyrelsen, medmindre omtalte medlem er tilstede på generalforsamlingen, eller der fra medlemmet foreligger skriftligt tilsagn om at være indforstået med valget.

Stk. 5
Generalforsamlingen ledes af én på generalforsamlingen valgt ordstyrer, og alle afstemninger skal være skriftlige, hvis det kræves af en af forsamlingen.

Stk. 6
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virke i det forløbne år, ligesom han skal gøre rede for evt. planer af betydning for foreningens trivsel i det nye år.

Stk. 7
Kassereren aflægger og redegør for det reviderede årsregnskab.
Regnskabet afsluttes 31.12. hvert år.

Stk. 8
Der vælges 2 medlemmer til forretningsudvalget samt 2 suppleanter og 2 revisorer. Revisorerne samt suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter er de, som får flest stemmer efter de valgte.

Stk. 9
Generalforsamlingens dagsorden bestemmes i øvrigt af hovedbestyrelsen, dog med følgende i punkter:
valgt af dirigent
beretninger
regnskab
indkomne forslag (3 dage)
forelæggelse og godkendelse af budget
valg ifølge vedtægterne
evt.

Stk. 10
Afdelingerne, for de til foreningen tilsluttede idrætsgrene, skal hvert år i god tid og mindst 1 måned før generalforsamlingen, i samarbejde finde frem til de 4 personer, der er villige til at lade sig vælge eller genvælge til medlem af forretningsudvalget. Til møde herom indkalder fodboldformanden.

Stk. 11
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 3 dage før denne. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke vedtages.

Stk. 12
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles mindst 4 dage før af bestyrelsen, eller når 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning med opgivelse af emnet til bestyrelsen.

§9

Stk. 1
Formanden sammenkalder til alle møder med dagsorden.
Bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel, generalforsamlinger med mindst 8 dages varsel.

Stk. 2
Formanden repræsenterer foreningen udadtil, og er i retsforhold berettiget til at optræde på foreningens vegne, såfremt han har den øvrige bestyrelses bemyndigelse.

Stk. 3
I formandens fravær overtager næstformanden dennes funktioner.

Stk. 4
Hvis 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Stk. 5
Formanden og kassereren har i tilfælde, hvor det må skønnes at være nødvendigt, fuldmagt til at disponere selvstændigt for max. 2000,00.

§10

Stk. 1
Afdelingerne sørger selv for, at der bliver nedsat et udvalg til hver af foreningens idrætsgrene. Forretningsordenen for udvalgene skal følges. Forretningsordenen gennemgåes ved 1. hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov, og disse er forpligtiget til at rette sig efter de af hovedbestyrelsens fastsatte udvalgsbestemmelser.

Stk. 3
Foreningsformanden har ret til at overvære alle udvalgsmøder.

Stk. 4
Alle i ledelsen må medvirke til, at der skabes gode og ordentlige forhold i foreningen og beskytte foreningens aktiver, ligesom enhver må medvirke til at skabe respekt om foreningens navn.

§11
JSI vil, så vidt muligt der er interesse og økonomisk basis for det, støtte unge mennesker, der vil deltage i træner- og instruktørkurser.
Til delegeretmøder i hovedorganisationer, der afholdes hvert år kan der sendes delegerede fra foreningen.

§12

Stk. 1

Bestyrelsen skal holde møde med de forskellige afdelinger angående fordeling af træningstider i hal og sal, før evt. møder med de andre foreninger eller kommune. Beslutninger taget på dette møde, kan af JSI’s repræsentant ikke ændres under mødet med øvrige foreninger, hvis der ingen repræsentant er fra kommunen. Kan der ikke opnås enighed, afgør en beslutningsdygtig bestyrelse, hvem der skal træne hvornår, dog først efter bestyrelsen har hørt de forskellige afdelingers argumenter.

Stk. 2
Mødedeltagere ved alle møder hos bestyrelsen kan, før de går, høre hvad der er ført til referat.

§13
Vedtagelsen af disse love ophæver alle tidligere love for JSI.
Ændringer i lovene kan fremover ske på mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og det kræver at halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§14
JSI kan kun opløses og adskilles, såfremt halvdelen af foreningens tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 og højst 16 dages mellemrum. Ved en evt. senere adskillelse skal de faste ejendomme i Sterup tilfalde Sterup borgerforening, eller en evt. nystartet idrætsforening, og de faste ejendomme i Jerslev skal tilfalde Jerslev Idrætsforening.
Denne paragraf kan ikke udelades eller ændres.
 
§15
Efter den sidste af de 2 generalforsamlinger stilles Jerslev Idrætsforenings ejendom under administration i indtil 5 år af et udvalg, sammensat af repræsentanter for Brønderslev Byråd, JSI og idrætssamvirket.
Foreningens evt. midler skal indsættes på en bog i et pengeinstitut til disposition for en forening af samme kategori.
Bogen der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter 5 år til fordel for de øvrige medlemsforeninger under Samvirket, såfremt der ikke forinden er oprettet nogen ny forening af samme kategori.

Jerslev-Sterup Idrætsforenings love renskrevet og godkendt den 30. marts 2011.

Hjertestarter JSI


Besøg vores side
Jerslev Sterup Idrætsforening | Anlægsvej 23 | 9740 Jerslev | CVR nr. 32231144